Energetický štítek budovy - Real plus energy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Energetický štítek budovy

PENB průkaz energetické náročnosti budov

Energetický štítek budovy

Co je energetický štítek

 

Pojem energetický štítek ve spojení s budovami a jejich energetickou náročností je sám o sobě nesprávný. Používá se pro označení energetické náročnosti spotřebičů. U nich se jednoduchým, dnes již zřejmě každému dobře známým barevným symbolem se zařazením do třídy energetické náročnosti podle písmen, znázorní, jaký stupeň spotřeby energie ten který spotřebič má. Příklad energetického štítku je na obrázku:Stavba však není ani spotřebičem ani výrobkem, ale souborem mnoha výrobků, které působí jako celek.

Proto je zaveden energetický štítek obálky budovy.

 

Energetický štítek obálky budovy

 

V souvislosti s kategorií energetický štítek obálky budovy dochází často k matení pojmů a zkreslování významu. Pojem jednoznačně vymezuje technická norma ČSN 73 0540-2 - tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. V současné době je poslední platná verze z října roku 2011 včetně Změny z dubna roku 2012. Zde se tento pojem v informativní příloze C vymezuje takto:

Energetický štítek obálky budovy a protokol k němu jsou přehledné technické dokumenty, kterými lze doložit splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy.  

Je tedy zřejmé, že pouhý energetický štítek obálky budovy nemá vůbec žádnou vypovídací hodnotu o celkové energetické náročnosti budovy, ale pouze o vlastnostech obálky, tedy o souhrnu všech stavebních konstrukcí, které oddělují budovu od venkovního prostředí.
Důležité je to, že jej nelze vyhotovit jako nějaký samostatný elaborát, který by bylo možno použít například pro stavební řízení, žádost o dotaci na zateplení a podobně.

 

K čemu tedy energetický štítek obálky budovy vůbec je?

 

Přes výše uvedená fakta se nejedná o bezvýznamný dokument. Energetický štítek obálky budovy je povinnou součástí energetického auditu budovy zpracovávaného podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií při podávání žádosti o finanční příspěvek podle některého z vypisovaných dotačních titulů.

Energetický štítek obálky budovy sice neříká nic o celkové energetické náročnosti, neboť v té hraje podstatnou roli kromě kvality stavby jako takové též úroveň technického zařízení budovy (TZB). Nicméně v kontextu celé zprávy o energetickém auditu lze spolehlivě vyčíst, jak velký potenciál možných energetických úspor lze očekávat například od investice do zateplení budovy.
Pokud se k výpočtům používá některý z profesionálních software, je energetický  štítek obálky budovy jedním ze zcela objektivních výstupů na rozdíl od hodnocení TZB, kde do hry vstupuje někdy i zcela subjektivní pohled energetického experta.

 

Co obsahuje energetický štítek obálky budovy?

 

Na rozdíl od energetického štítku spotřebiče obsahuje energetický štítek obálky budovy vždy dvě části:

-
-

Protokol
Grafické znázornění energetického štítku obálky budovy

 
 
 
ODESLAT POPTÁVKU
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky