Potřebná dokumentace k PENB - Real plus energy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Potřebná dokumentace k PENB

PENB průkaz energetické náročnosti budov

Potřebná dokumentace k PENB

Podklady nutné pro výpočet Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Identifikační údaje budovy

-
-
-

Vlastník, společenství vlastníků popř. stavebník (adresa, IČ, telefon, e-mail)
Adresa budovy (místo, ulice, číslo popisné, PSČ
Účel budovy

 

Technické údaje budovy

-

-

-
-
-

-
-

-

-

kompletní stávající projektová dokumentace stavby odpovídající současnému stavu objektu (půdorysy všech podlaží včetně suterénu či sklepu, řezy objektem, pohledy ze všech stran, technická zpráva)
situace stavby (katastrální, orientační, přehledná nebo situace inženýrských sítí s vyznačením předmětného objektu - z důvodu stanovení orientace vůči světovým stranám)
popis skladeb všech konstrukcí obálky budovy (podlahy, obvodové stěny, strop, střecha)
popis oken a dveří (druh, stáří, typ zasklení)
typ a výkon instalovaného kotle + typ otopné soustavy + popis ohřevu a zásobníku teplé vody (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla, objem zásobníků, typy radiátorů)
popis zařízení aktivního chlazení
typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové, apod.), celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický, apod.)
popis vzduchotechnického zařízení (je-li instalováno) včetně hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ proti mrazové ochrany, atd.)

popis solárního systému pro výrobu tepla nebo elektřiny

 

Pro zpracování PENB novostavby, musí poskytnuté podklady odpovídat finálnímu řešení objektu.

V případě řešení rekonstruovaných staveb, je PENB zpracován pro navrhované řešení objektu. Proto je potřeba předložit odpovídající dokumentaci rekonstrukce.

U stávajících neměněných staveb musí podklady odpovídat skutečné podobě objektu. Dokumentaci z doby výstavby je možno použít, pokud stavba nebyla později upravována (např. rozšíření o přístavby apod.). V opačném případě je nutno na tuto skutečnost zpracovatele upozornit a domluvit způsob řešení - řešeno zpravidla osobní návštěvou objektu s ohledáním a zaměřením změn, případně celkového současného stavu objektu.

Projektová dokumentace, pokud je k dispozici, značně usnadní práci zpracovatele PENB. Podklady mohou být buď v elektronické formě (ideálně dwg, postačí i pdf nebo jpg), kvalitativně na stejné úrovni je poskytnutí v papírové podobě. V případě, že potřebné podklady nemáte, provádí se odborný odhad na základě prohlídky budovy s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele PENB.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky