Energetický audit a energetický posudek - Real plus energy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Energetický audit a energetický posudek

Energetický audit a energetický posudek

Co je Energetický audit ?

Energetický audit je definován zákonem 406/2000 Sb. takto:

Písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Je to písemná zpráva, která obsahuje:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

titulní list,
identifikační údaje,
popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
varianty z návrhu jednotlivých opatření,
výběr optimální varianty,
doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce,
kopie dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

 

Proč se Energetický audit vypracovává ?

Energetický audit se zpracovává pro účely zmapování a efektivního návrhu opatření, která zajistí úsporu energie užívané v budově nebo technologickém zařízení.
Předmětem doporučených opatření v Energetickém auditu podle nové vyhlášky č. 480/2012 již nejsou opatření, jejichž celková návratnost je vyšší, než 20 let při uvažovaném růstu cen 3% ročně.
Tato opatření musí být navržena nezávisle a objektivně.

 

Pro jaké budovy se Energetický audit vypracovává ?

Audit může být zpracován pro jakoukoliv budovu:

-
-
-
-

rodinné a bytové domy
veřejné budovy
školy, školky, instituce a úřady
stavby komerčního účelu
administrativní objekty

Energetický audit mají majitelé nemovitostí povinnost zpracovat v případě, že:

-

budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie:

 

-

-

pro fyzické a právnické osoby s celkovou spotřebou vyšší než 35 000 GJ (9 722 MWh) ročně v součtu za všechny budovy resp. energetická hospodářství
organizační složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace s celkovou spotřebou vyšší, než 1 500 GJ (417 MWh) ročně v součtu všech spravovaných budov

-

Samostatná budova nebo energetické hospodářství, které mají spotřebu energie:

 

-
-

pro fyzické a právnické osoby vyšší než 700 Gj (194 MWh) ročně
organizační složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace vyšší než 700 Gj (194 MWh) ročně

 

Jakou má Energetický audit platnost ?

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován. Časová platnost auditu neexistuje.

 

Jaká je doba jeho zpracování ?

Energetický audit je složitým procesem zpracování podkladů, který zahrnuje minimálně jednu návštěvu hospodářství a následně několik dnů práce na vstupech do výpočtů, hodnocení z hlediska norem a předpisů a návrhu optimálních variant úsporných řešení.
Jeho zpracování se zásadně liší podle hodnocené budovy či zařízení.
Práce trvají od 1 týdne u nejmenších až po několik měsíců u větších staveb a zařízení.

 

Jaká je cena Energetického auditu ?

Cena Energetického auditu je v závislosti na rozsahu energetického hospodářství cca od 20.000 Kč

 
 

Energetický posudek

Co je to energetický posudek ?

Energetický posudek je definován zákonem 406/2000 Sb. takto:

Písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení

Je to písemná zpráva, která obsahuje:

-
-
-
-
-
-

titulní list
účel zpracování podle § 9a zákona
identifikační údaje
stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek
evidenční list energetického posudku
kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona

Proč se Energetický posudek zpracovává ?

Energetický posudek se zpracovává pouze pro zákonem vymezené oblasti. Jedná se o 5 oblastní povinných a 5 oblastí doporučených:

-

Povinné oblasti:

 

-

-

-

-

posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem vyšším než 200 kW
posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než  5 MW, pokud se buduje nový zdroj energie, nebo pro změnu dokončených stave
b
posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, při budování nového zdroje nebo pro změnu dokončených staveb
posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí, nebo využití obnovitelných resp. druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků – Nová zelená úsporám

 
 
 
ODESLAT POPTÁVKU
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky