Kontrola účinnosti kotlů - Real plus energy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kontrola účinnosti kotlů

Naše další služby

Kontrola účinnosti kotlů

Kontrola energetické účinnosti kotlů  je povinnost, kterou zavedl zákon  č. 177/2006 Sb.  (novela zákona  č. 406/2000 Sb.) v § 6. Prozatím poslední a nejzásadnější novelou klíčového zákona č. 406/2000 Sb. je zákon  č. 318/2012 Sb.

Prováděcím předpisem, který určuje formu a způsob provádění kontroly účinnosti kotlů, je nová vyhláška  č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie., která vešla v platnost 1. srpna 2013.

 

Zásadní skutečnosti, které přináší novela zákona lt č. 318/2012 Sb., jsou tyto;

-
-
-
-

hovoří se pouze o pravidelné kontrole kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW,
spojuje se pravidelná kontrola kotlů s kontrolou rozvodů energie,
kontrolu musí provést vlastník nebo společenství vlastníků jednotek,
kontrolu kotlů provozovaných na základě licence na výrobu tepelné energie provádí držitel licence. U kotlů, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie, může tuto kontrolu provést pouze energetický specialista, vlastnící oprávnění od MPO.

 

Povinnost kontroly účinnosti kotle se tedy vztahuje na vlastníky a provozovatele:

-


-

-

-

zařízení sloužícího pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW, staršího 15 let od data uvedení do provozu - zde je povinností zajistit jednorázovou kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie do 3 let po nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. ledna 2010. Součástí této kontroly je také posouzení dimenzování kotle vzhledem k požadavkům na vytápění budovy.
kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW - zde je povinnost zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti. U kotle na uhlí a kapalná paliva je četnost kontrol stanovena na nejméně 1x za 2 roky, u kotle na plyn nejméně 1x za 4 roky.
kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kW, kde byla povinnost zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti zavedena již vyhláškou  
lt č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
Vyhláška podrobně definuje v příloze dva vzory zprávy o kontrole kotle; zvlášť pro kotle a tepelné rozvody, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie a pro kotle a teplené rozvody, které jsou provozovány na základě zmíněné licence.

 

Četnost provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie stanovuje vyhláška takto:

-

-

-

-

Každoročně  je požadována kontrola pro kotle a rozvody tepelné energie, které jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie.
Po 2 letech od uvedení do provozu  pro kotle s výkonem nad  100kW, na pevná a kapalná paliva, a rozvody tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie.
Po 4 letech od uvedení do provozu  pro kotle s výkonem nad  100kW, na plynná paliva, a rozvody tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie.
Po 10 letech od uvedení do provozu  pro kotle s výkonem od 20kW do 100kW, na všechna paliva, a rozvody tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie.

 

Kontroly energetické účinnosti provedené před 1. srpnem 2013 podle dosavadní právní úpravy se považují za kontroly provedené podle nových předpisů.

 

Ceník:

Náklady na provedení kontroly účinnosti kotlů jsou stanoveny v závislosti na druhu kontroly, výkonu kotle a kotelny, dostupnosti dokumentace, provozního řádu atd.

Z důvodů závislosti na více parametrech se tedy cena stanovuje individuálně.

 
 
ODESLAT POPTÁVKU
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky